Baggrund:

Det underliggende princip i steptesten er, at der udføres et gradvist stigende arbejde indtil testpersonen ikke længere kan følge arbejdskravet. Da nyttevirkningen ved et givent steparbejde er rimeligt ens for forskellige personer, kan iltkravet på et givet punkt i testen estimeres med rimelig nøjagtighed.

Da steparbejdet involverer en koordinationsmæssig udfordring, der bliver vanskelig at honorere på det tidspunkt hvor lokal muskeltræthed akkumuleres, vil testen typisk afbrydes ved en belastning der ligger et stykke under personens maksimale iltoptagelse. Testen er derfor ikke en maksimaltest i konventionel forstand, men en præstationsbegrænset submaksimal test.

Som udgangspunkt blev der anvendt følgende teoretiske sammenhæng mellem kondital og maksimalt steparbejde:

Totalt_arbejde = Kropsvægt * tyngdeaccelerationen * StepHøjde * StepFrekvens / Nyttevirkning
VO2max = (Totalt_arbejde / IltensEnergetiskeVærdi) / SlutIntensitet + HvileIltoptagelse
Kondital = VO2max / Kropsvægt

Formlerne ovenfor illustrerer blot den principielle sammenhæng. Ved numerisk anvendelse af princippet indgår konstanter til omregning mellem de forskellige enheder.

Den maksimale testtid blev valgt til at være 6 minutter. Dette af hensyn til at have en overkommelig testtid, som samtidig er lang nok til at kredsløbet gradvist kan nå at tilpasse sig arbejdskravet. For at kunne teste personer med meget forskellig kapacitet, fungerer testen med forskellige stephøjder, således at personer i god form kan testes på en højere stepbænk. Progressionen i testen blev udviklet gennem adskillige afprøvninger på forskellige testpersoner, for at nå frem til et forløb, så det anaerobe energibidrag først accelereres på det tidspunkt, hvor det aerobe bidrag nærmer sig maksimal kapacitet. Hastigheden af den standardiserede opstigningssekvens styres af højre-venstre kommandoer fra enten et computerprogram eller en lydfil. (For yderligere beskrivelse af testens gennemførelse, se bilaget sidst i rapporten.)

Efter at selve principperne for testens gennemførelse var etableret, blev testen initielt gennemført af 41 forsøgspersoner, som også gennemførte en maksimal cykeltest. Ved regressionanalyse på data fra cykeltest og steptest blev en formel etableret til at estimere konditionstal ud fra testtid, stephøjde og personvægt ved steptesten. Denne formel blev herefter valideret på et større antal forsøgspersoner med forskellig køn, alder og kondition.

I forhold til en maksimal cykeltest gave sammenligning på 147 personer en R^2 på 0,77.

 

Tilbage til forsiden